Werkwijze

 

OOK biedt kortdurende coaching van ongeveer 6 bijeenkomsten. Het doel van de jongere bepaalt de inhoud van het traject. Tussen de bijeenkomsten door worden contacten gelegd met (sport)verenigingen, culturele organisaties, scholen of hulpverleningsinstanties al naar gelang de behoefte van de jongere. 

De eerste bijeenkomsten zijn erop gericht om met de jongere gezamenlijk een beeld te krijgen wat er in de eigen beleving speelt bij het functioneren thuis, op school of op de werkvloer / stageplek.
Door middel van spelvormen krijgt de jongere meer inzicht in het eigen functioneren en ontdekt zijn of haar kwaliteiten en valkuilen.  De jongere leert voor zichzelf de voorwaarden vast te stellen die nodig zijn om beter te kunnen functioneren. Ook is er tijdens het traject aandacht voor de emotionele kant binnen  het functioneren op basis van het 4 G schema (Gebeurtenis-Gedachte-Gevoel-Gedrag). Uitgaande van het feit dat elke jongere een eigen unieke situatie heeft komt er tijdens de eerste gesprekken al snel een specifieke vraag boven drijven. Tijdens het vervolg van het traject wordt hier praktisch invulling aan gegeven door bijvoorbeeld een opleiding of werkervaringsplaats te zoeken, een sport of andere vrijetijdsbesteding te zoeken, excursies te organiseren, creatieve activiteiten op te zetten of anderzijds bij te dragen aan positieve ervaringen die de jongere helpen hun weg te vinden. Een traject van OOK voorziet altijd in een warme overdracht met aanbevelingen naar andere instanties (School/Stage/AVRES/Sociaal Team/sportverenigingen etc. ) waardoor het aangeleerde verder kan worden uitgebouwd en de jongere verder kan in de ingeslagen richting.       


Ik sta enorm positief ten aanzien van deze methode vol kracht en creativiteit, vernieuwing en richting oplossin (werk, bezigheid, stage, school)

Beleidsambtenaar jeugd

Gemeente Vijfheerenlanden